Isn't He     By John Wimber

Isn't He.....Beautiful? Beautiful.....Isn't He? Prince of peace.....Son of God Isn't He?

Isn't He.....Wonderful? Wonderful.....Isn't He? Counsellor.....Almighty God Isn't He?..... (Repeat)     Isn't He?.....Isn't He? Isn't He?